Het Project

ACHTERGROND

Onderwijs speelt een cruciale rol om kinderen in staat te stellen actief lid te worden van de samenleving waarin zij leven. Door middel van leren worden fundamentele burgerlijke waarden en gedragingen overgedragen om inclusieve samenlevingen te creëren die gekenmerkt worden door diversiteit, pluralisme en tolerantie.

Op Europees niveau gaat de “Verklaring over de bevordering van het burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie door onderwijs” (ook de verklaring van Parijs genoemd) in die richting. Dit document is het resultaat van de informele bijeenkomst van de EU-ministers van Onderwijs in Parijs op 17 maart 2015. Bij die gelegenheid zijn op nationaal, regionaal en lokaal niveau actieprioriteiten vastgesteld voor de verbetering van de kwaliteit van de onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels op EU-niveau, als een essentieel instrument om de gelijkheid te bevorderen en de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling in Europa te bevorderen.

Alleen door al deze factoren in aanmerking te nemen, heeft het onderwijsbeleid een reële kans om inclusieve samenlevingen op te bouwen.

HET PROJECT

Verschillen tussen culturen, nationaliteiten, talen en geslacht in onderwijsstelsels spelen vaak samen met factoren als een laag zelfrespect, leermoeilijkheden en sociale uitsluiting. Daarnaast leiden discriminatie en geweld in scholen tot lagere resultaten, hogere percentages voortijdige schoolverlaters en belemmeringen in het integratieproces van  leerlingen uit minderheden.

Het FRIENDS-project zoekt daar een oplossing voor!

FRIENDS is een 24 maanden durend project dat medegefinancierd wordt door Erasmus+ (het programma van de Europese Unie voor onderwijs en training) in het kader van kernactie 3: Steun voor beleidshervorming: sociale integratie door onderwijs, opleiding en jeugd. Het doel is bij te dragen aan nationale en Europese strategieën als antwoord op de “Verklaring van Parijs”, door sociale integratie en intercultureel begrip in onderwijsstelsels te bevorderen door de implementatie op grotere schaal van een innovatieve aanpak van de hele school, de zogenaamde “Stiltetijd”, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM-programma).

Deze vernieuwende benadering van de hele school is gebaseerd op twee keer per dag “rustpauzes”, een paar minuten aan het begin en het einde van de schooldag, waarin een eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, wordt beoefend door leerlingen, docenten en ander schoolpersoneel. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze natuurlijke en gemakkelijk te leren benadering een grote impact heeft op de verbetering van de persoonlijke en academische prestaties van de leerlingen, het creëren van een algemene omgeving van vrede en kalmte, het creëren van een meer tolerante en inclusieve omgeving, terwijl de leerkrachten tegelijkertijd zien dat ze in staat zijn om om te gaan met stress en met de diversiteit van de leeromgeving.

Voortbouwend op de exploitatie van een door de EU gefinancierd lopend project (genaamd EUROPE – Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe, in het Nederlands: “Verzekeren van eenheid en respect als resultaten voor de mensen in Europa”), beoogt het FRIENDS-project bovendien de verspreiding en navolging van het Stiltetijd/TM-programma op een bredere Europese schaal, waarbij nieuwe landen en een bredere doelstelling worden betrokken, met inbegrip van formeel en niet-formeel onderwijs, en leerlingen van 5 jaar tot en met leerlingen in het volwassenenonderwijs.

Het programma Stiltetijd/TM is een innovatieve en op de lerende gerichte aanpak en kan een grote impact hebben op het Europese onderwijssysteem, waar leeromgevingen kansengelijkheid en sociale integratie kunnen bevorderen en waar kansarme leerlingen niet gediscrimineerd worden en zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen!

Algemene doelstelling:

De belangrijkste doelstelling van het FRIENDS-project is het verspreiden en navolgen op een bredere Europese schaal van een innovatieve maar goed onderzochte aanpak van de hele school, die bekend staat als de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM) voor scholen. Deze wetenschappelijk bewezen aanpak zal in 4 Europese landen (België, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) worden toegepast en zal zich richten op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, uit kansarme milieus of met een migrantenachtergrond. Ten minste 150 leerlingen per land (leerlingen van 5 jaar tot 18 jaar – het einde van het secundair onderwijs – en volwassen leerlingen) zullen hierbij betrokken worden om op een bredere Europese schaal aan te tonen dat het Stiltetijd/TM-programma, dat in de onderwijswereld wordt uitgevoerd, een zeer doeltreffende aanpak van de hele school is om inclusief onderwijs en inclusieve opleiding te bevorderen.

Specifieke doelstellingen:

De volgende 4 specifieke doelstellingen moeten worden bereikt:

E

SOCIALE INTEGRATIE BEVORDEREN

+ Details

Bevordering van sociale inclusie, tolerantie en non-discriminatie in scholen door middel van een innovatieve aanpak van de hele school, de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma voor scholen.

E

ONZE GOEDE PRAKTIJKEN VERSPREIDEN EN UITBREIDEN

+ Details

Deze innovatieve goede praktijken in vijf landen (Portugal, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) op een bredere Europese schaal verspreiden en uitbreiden. We richten ons op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus.

E

SOLIDE, OP FEITEN GEBASEERDE BELEIDSAANBEVELINGEN OPSTELLEN VOOR DE INVOERING VAN HET STILTETIJD/TRANSCENDENTE MEDITATIEPROGRAMMA

+ Details

Solide, empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen opstellen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma ter ondersteuning van beleidshervormingen in het kader van de voortdurende verbetering van de onderwijsstelsels in Europa.

E

DE ROL VAN HET ONDERWIJS VERSTERKEN

+ Details

De rol van de onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels in Europa versterken bij de bevordering van het intercultureel begrip, de sociale samenhang en het wederzijdse respect in de samenleving en de preventie van discriminatie, geweld en radicalisering.

DOELGROEPEN

Individuen:

Leerlingen

De primaire doelgroep van het FRIENDS-project in elk partnerland bestaat uit minstens 150 leerlingen, in het bijzonder die uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus – leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar tot 18 jaar (het einde van het secundair onderwijs), alsook volwassen leerlingen. De bedoeling is om hun persoonlijke en academische prestaties te verbeteren en in de klas de pro-sociale resultaten zoals tolerantie, moreel redeneren, veerkracht en aanpassingsvermogen te vergroten.

 

Leraren

Een belangrijk kenmerk van deze innovatieve en inclusieve leerbenadering is dat opvoeders en leraren de psychofysiologische ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om met de toenemende diversiteit van de leerlingen om te gaan, aangezien de rol van de leraar de sleutel is om de leerlingen te helpen hun potentieel te verwezenlijken.

 

 

Ouders

Zij zullen in hoge mate betrokken zijn bij het schoolleven, inzonderheid bij de sociale integratie binnen de scholen en de omliggende gemeenschappen.

 

 

Opzet:

Met zijn vernieuwende, schoolbrede aanpak kan het project aangepast worden aan verschillende onderwijssituaties.

De formele en niet-formele onderwijsinstellingen zullen dus betrokken worden bij het project, vooral die met leerlingen met een minderheids- of migrantenachtergrond.

Landen:

Het project wordt uitgerold in België, Italië, Portugal, en het Verenigd Koninkrijk.

Europese Gemeenschappen/Netwerken:

Onderwijsniveau

De invoering van Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma zal de onderwijsinstellingen een grote rol toebedelen bij de bevordering van het interculturele begrip, de sociale cohesie, het wederzijdse respect en de preventie van discriminatie en geweld op school.

 

 

Politiek niveau

De bevindingen van het project zullen worden omgezet in praktische informatie voor het beleid en de besluitvorming in de onderwijssector op EU-niveau. Zo willen we het beleids- en besluitvormingsniveau ondersteunen om de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren.

 

 

Wetenschappelijk niveau:

Aan de wetenschappelijke gemeenschap zullen we de resultaten verstrekken van het Stiltetijd/TM-programma, zodat het wetenschappelijk niveau die informatie kan verspreiden via seminaries en wetenschappelijke tijdschriften.

 

 

 

Een breder publiek:

Verspreiding via persoonlijke leergemeenschappen en het internet zal ertoe bijdragen om het grote publiek bewuster te maken van de voordelen en resultaten van het Stiltetijd/TM-programma.

 

 

WELKE RESULTATEN WORDEN NAGESTREEFD?

Het FRIENDS-project via het Stiltetijd/TM-programma is gericht op het ondersteunen van leerkrachten, opvoeders en schoolleiders door het verzorgen van de opleiding van kansarme leerlingen door de promotie van sociale integratie, het verbeteren van de academische prestaties, het bestrijden van discriminatie op alle gronden en het voorkomen van pesten en geweld op scholen.

Dit is mogelijk door:

E

Beter leren en betere persoonlijke resultaten van leerlingen, wat hun kritisch denken en gevoel van eigenwaarde versterkt;

E

Verbetering van het welzijn van leerkrachten, hun vermogen om met stress en met de diversiteit in leeromgevingen om te gaan;

E

Het creëren van meer inclusieve en harmonieuze schoolgemeenschappen, met meer tolerantie, non-discriminatie en respect voor diversiteit als basis voor interculturele dialoog en begrip.

VERWACHTE RESULTATEN:

  • Men doet een analyse van het status-quo voor een strategische implementatie met betrekking tot de Stiltetijdmethode en de doeltreffendheid ervan bij de promotie van sociale integratie. Zo wil men de mogelijkheden ontdekken om de methode op een breder Europees niveau toe te passen;
  • Ervaringen uitwisselen tussen lokale leergemeenschappen – scholen, overheden, NGO’s, bedrijven en andere belanghebbenden – omtrent de uitvoering, verspreiding en uitbreiding van het Stiltetijd/TM-programma;
  • De voordelen van TM in het onderwijs onder de aandacht brengen d.m.v. wetenschappelijke artikelen in gespecialiseerde tijdschriften, op websites en in wetenschappelijke seminaries en congressen;
  • Een handleiding van best practices opstellen voor beleidsmakers over de implementatie van het Stiltetijd/TM- programma in andere Europese beleidskaders op het gebied van onderwijs.

ACTIVITEITEN

Wat zal er gebeuren?

 

Via het FRIENDS-project zal het Stiltetijd/TM-programma vanaf het begin van het schooljaar 2018/2019 tot januari 2021 worden ingevoerd in scholen of niet-formele onderwijsinstellingen van de 4 geselecteerde landen.

 

Gedurende de gehele looptijd van het project zullen de doelstellingen van het project worden bereikt door het ontwikkelen van de volgende activiteiten:

1.

Een analyse van de status quo van het Stiltetijd/TM-programma zal worden uitgevoerd om potentiële barrières en mogelijkheden te identificeren om de impact van het programma te maximaliseren en de strategische implementatie ervan op een breder Europees niveau te bevorderen.

2.

Vanaf het begin van het schooljaar zullen gekwalificeerde en gecertificeerde TM-docenten beginnen met het opleiden van docenten en docenten in de TM-praktijk om hen in staat te stellen de follow-up van het Stiltetijd/TM-programma op te zetten. Dit is mogelijk omdat de nationale Transcendente Meditatie-organisaties in het FRIENDS-partnerschap – MAHARISHI Foundation (Verenigd Koninkrijk), Cooperativa Cultural Ciencia e Tecnologia Vedica Maharishi – CCCT (Portugal), Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi Italia (Italië), MAHARISHI Institute of Vedic Science (België) – zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het Stiltetijd/TM programma.

3.

Leerlingen van wie de ouders hun toestemming hebben gegeven, worden opgeleid en beginnen met het beoefenen van TM tijdens de Stiltetijd-momenten in de klaslokalen. Ook worden zij voor en na de invoering van het Stiltetijd/TM-programma getest om de effectiviteit van het programma te evalueren, waarbij de nadruk ligt op indicatoren voor sociale inclusie.

4.

Multiplicatoreffecten genereren door de oprichting van lokale leergemeenschappen in 4 Europese landen om het publiek bewuster te maken van de projectresultaten om het Stiltetijd/TM-programma in andere Europese projecten toe te passen.

5.

De verspreiding van het project zal op verschillende niveaus plaatsvinden om de bovengenoemde effecten te bereiken: via onlinekanalen en persoonlijke ontmoetingen; op verschillende thematische gebieden (onderwijs, politiek en wetenschappelijke gemeenschappen) en op verschillende territoriale niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees).