Het Project

ACHTERGROND

Onderwijs speelt een cruciale rol om kinderen in staat te stellen actief lid te worden van de samenleving waarin zij leven. Door middel van leren worden fundamentele burgerlijke waarden en gedragingen overgedragen om inclusieve samenlevingen te creëren die gekenmerkt worden door diversiteit, pluralisme en tolerantie.

Op Europees niveau gaat de “Verklaring over de bevordering van het burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie door onderwijs” (ook de verklaring van Parijs genoemd) in die richting. Dit document is het resultaat van de informele bijeenkomst van de EU-ministers van Onderwijs in Parijs op 17 maart 2015. Bij die gelegenheid zijn op nationaal, regionaal en lokaal niveau actieprioriteiten vastgesteld voor de verbetering van de kwaliteit van de onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels op EU-niveau, als een essentieel instrument om de gelijkheid te bevorderen en de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling in Europa te bevorderen.

Alleen door al deze factoren in aanmerking te nemen, heeft het onderwijsbeleid een reële kans om inclusieve samenlevingen op te bouwen.

HET PROJECT

Verschillen tussen culturen, nationaliteiten, talen en geslacht in onderwijsstelsels spelen vaak samen met factoren als een laag zelfrespect, leermoeilijkheden en sociale uitsluiting. Daarnaast leiden discriminatie en geweld in scholen tot lagere resultaten, hogere percentages voortijdige schoolverlaters en belemmeringen in het integratieproces van  leerlingen uit minderheden.

Het FRIENDS-project zoekt daar een oplossing voor!

FRIENDS is een 24 maanden durend project dat medegefinancierd wordt door Erasmus+ (het programma van de Europese Unie voor onderwijs en training) in het kader van kernactie 3: Steun voor beleidshervorming: sociale integratie door onderwijs, opleiding en jeugd. Het doel was bij te dragen aan nationale en Europese strategieën als antwoord op de “Verklaring van Parijs”, door sociale integratie en intercultureel begrip in onderwijsstelsels te bevorderen door de implementatie op grotere schaal van een innovatieve aanpak van de hele school, de zogenaamde “Stiltetijd”, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM-programma).

Deze vernieuwende benadering van de hele school is gebaseerd op twee keer per dag “rustpauzes”, een paar minuten aan het begin en het einde van de schooldag, waarin een eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, wordt beoefend door leerlingen, docenten en ander schoolpersoneel. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze natuurlijke en gemakkelijk te leren benadering een grote impact heeft op de verbetering van de persoonlijke en academische prestaties van de leerlingen, het creëren van een algemene omgeving van vrede en kalmte, het creëren van een meer tolerante en inclusieve omgeving, terwijl de leerkrachten tegelijkertijd zien dat ze in staat zijn om om te gaan met stress en met de diversiteit van de leeromgeving.

Voortbouwend op de exploitatie van een door de EU gefinancierd lopend project (genaamd EUROPE – Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe, in het Nederlands: “Verzekeren van eenheid en respect als resultaten voor de mensen in Europa”), beoogt het FRIENDS-project bovendien de verspreiding en navolging van het Stiltetijd/TM-programma op een bredere Europese schaal, waarbij nieuwe landen en een bredere doelstelling worden betrokken, met inbegrip van formeel en niet-formeel onderwijs, en leerlingen van 5 jaar tot en met leerlingen in het volwassenenonderwijs.

Het programma Stiltetijd/TM is een innovatieve en op de lerende gerichte aanpak en kan een grote impact hebben op het Europese onderwijssysteem, waar leeromgevingen kansengelijkheid en sociale integratie kunnen bevorderen en waar kansarme leerlingen niet gediscrimineerd worden en zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen!

Algemene doelstelling:

De belangrijkste doelstelling van het FRIENDS-project was het verspreiden en navolgen op een bredere Europese schaal van een innovatieve maar goed onderzochte aanpak van de hele school, die bekend staat als de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM) voor scholen. Deze wetenschappelijk bewezen aanpak zal in 4 Europese landen (Portugal, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk) worden toegepast en zal zich richten op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, uit kansarme milieus of met een migrantenachtergrond. Binnen het FRIENDS project hebben 1800 leerlingen (van 5 jaar tot 18 jaar – het einde van het secundair onderwijs – en volwassen leerlingen), 900 leerkrachten en directieleden en 200 ouders de ST/TM training gekregen, waarmee op een bredere Europese schaal werd aangetoond dat het Stiltetijd/TM-programma, dat in de onderwijswereld wordt uitgevoerd, een zeer doeltreffende aanpak van de hele school is om inclusief onderwijs en inclusieve opleiding te bevorderen met duurzame positieve veranderingen voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Specifieke doelstellingen:

E

INCLUSIEF ONDERWIJS BEVORDEREN

+ Details

Bevordering van inclusief onderwijs, tolerantie en non-discriminatie in scholen door middel van een innovatieve aanpak van de hele school, de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma voor scholen.

E

ONZE GOEDE PRAKTIJKEN VERSPREIDEN EN UITBREIDEN

+ Details

Deze innovatieve goede praktijken in 5  landen (Portugal, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) op een bredere Europese schaal verspreiden en uitbreiden. We richten ons op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus.

E

SOLIDE, OP FEITEN GEBASEERDE BELEIDSAANBEVELINGEN OPSTELLEN VOOR DE INVOERING VAN HET STILTETIJD/TRANSCENDENTE MEDITATIEPROGRAMMA

+ Details

Solide, empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen opstellen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma ter ondersteuning van beleidshervormingen in het kader van de voortdurende verbetering van de onderwijsstelsels in Europa.

E

DE ROL VAN HET ONDERWIJS VERSTERKEN

+ Details

De rol van de onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels in Europa versterken ter bevordering van het intercultureel begrip, de sociale samenhang en het wederzijdse respect in de samenleving en de preventie van discriminatie, geweld en radicalisering.

DOELGROEPEN

Individuen:

Leerlingen

De primaire doelgroep van het FRIENDS-project in elk partnerland bestaat uit minstens 150 leerlingen, in het bijzonder die uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus – leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar tot 18 jaar (het einde van het secundair onderwijs), alsook volwassen leerlingen. De bedoeling is om hun persoonlijke en academische prestaties te verbeteren en in de klas de pro-sociale resultaten zoals tolerantie, moreel redeneren, veerkracht en aanpassingsvermogen te vergroten.

Leraren

Een belangrijk kenmerk van deze innovatieve en inclusieve leerbenadering is dat opvoeders en leraren de psychofysiologische ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om met de toenemende diversiteit van de leerlingen om te gaan, aangezien de rol van de leraar de sleutel is om de leerlingen te helpen hun potentieel te verwezenlijken.

 

 

Ouders

Zij zullen in hoge mate betrokken zijn bij het schoolleven, inzonderheid bij de sociale integratie binnen de scholen en de omliggende gemeenschappen.

 

 

Opzet:

Met zijn vernieuwende, schoolbrede aanpak kan het project aangepast worden aan verschillende onderwijssituaties. De formele en niet-formele onderwijsinstellingen zullen dus betrokken worden bij het project, vooral die met leerlingen met een minderheids- of migrantenachtergrond.

Landen:

Het project wordt uitgerold in België, Italië, Portugal, en het Verenigd Koninkrijk.

Europese Gemeenschappen/Netwerken:

Onderwijsniveau

Met de invoering van Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma heeft het FRIENDS-project het nut van Stiltetijd/TM aangetoond bij de bevordering van inclusief onderwijs, intercultureel begrip, sociale cohesie, wederzijdse respect en de preventie van discriminatie en geweld op school.

Politiek niveau

De bevindingen van het project zijn omgezet in praktische informatie voor het beleid en de besluitvorming in de onderwijssector op EU-niveau. Zo willen we het beleids- en besluitvormingsniveau ondersteunen om de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren. De relevante rapporten met beleidsaanbevelingen en ondersteuningsmogelijkheden zijn ook gepubliceerd op het EU Erasmus+ Portal

Wetenschappelijk niveau:

aan de wetenschappelijke gemeenschap zijn de resultaten van het Stiltetijd/TM-programma verstrekt, zodat het wetenschappelijk niveau die informatie werd verspreid via seminaries en wetenschappelijke tijdschriften.

Een breder publiek:

Verspreiding via persoonlijke en online leergemeenschappen draagt bij aan de bewustwording van de voordelen en resultaten van het Stiltetijd/TM-programma voor het grote publiek.

WELKE RESULTATEN ZIJN BEREIKT?

Het FRIENDS-project via het Stiltetijd/TM-programma, gericht op het ondersteunen van leerkrachten, opvoeders en schoolleiders door het verzorgen van de Stiltetijd/TM-training voor kansarme leerlingen, heeft aantoonbaar geleid tot de bevordering van inclusief onderwijs, het verbeteren van de academische prestaties, het bestrijden van discriminatie op alle gronden en het voorkomen van pesten en geweld op scholen.

Het ST/TM-programma werd uitgevoerd in vier landen in Europa: Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België met in totaal ongeveer 1.800 studenten en leerlingen, 900 leerkrachten en schoolpersoneel en 200 ouders die zijn opgeleid in het ST/TM-programma. De meerderheid van de 1.800 leerlingen en leerlingen waren kinderen van basisscholen. Daarnaast namen leerlingen van middelbare scholen, kunstscholen, migranten en gevangenen met een lange straf deel aan dit project.

In totaal zijn meer dan 40 scholen en individuele scholen actief betrokken geweest bij het project en in de verschillende opleidingsstappen. De meeste scholen in het project hadden een hoog percentage kansarme studenten: sociaal achtergestelde studenten, of behorend tot etnische minderheden of met een migrantenachtergrond, of, in bepaalde gevallen, studenten die om de één of andere reden uit het reguliere onderwijs waren geplaatst.

Als onderdeel van de opschaling namen andersoortige organisaties deel aan dit project, waaronder het Nationaal Conservatorium en een Universiteit in Portugal, organisaties die sport promoten voor opname in het Verenigd Koninkrijk, een organisatie die onderdak biedt aan migranten in België en een personen met een lange gevangenisstraf in Italië.

Het project betrof voornamelijk jonge kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Dit is een interessant cohort omdat onderzoek naar welzijn en technieken zoals ST/TM voor jonge kinderen niet zo wijdverbreid is als voor adolescenten.

De resultaten van onze studie tonen een belangrijke bijdrage van ST/TM voor leerlingen, docenten en de schoolgemeenschap aan:

E

Leerlingen

Meer veerkracht, vitaliteit, persoonlijke realisatie en subjectief welzijn, terwijl op het gebied van gedrag en interpersoonlijke relatie, minder storend gedrag, afname van relatieproblemen met leeftijdsgenoten en gedragsbeheersingsproblemen; betere emotionele balans, in combinatie met betere leer- en persoonlijke resultaten van leerlingen. De kwalitatieve studie toont aan dat leerlingen ST/TM herkennen als een hulpbron om met tegenspoed, stress en angst om te gaan en ter verbetering van hun cijfers en voor een betere focus op taken.

E

Leraren

Afnemende stress, angst, negatieve invloeden, en burn-out en tegelijkertijd toenemende werktevredenheid, optimisme, positieve  invloeden en welzijn.

E

Schoolomgeving

Leerkrachten, leerlingen en ouders melden de realisatie van een meer inclusieve en harmonieuze schoolomgeving, meer tolerantie en respect voor diversiteit, warmere en nauwere relaties tussen leerlingen en leerkrachten, een vreedzamere schoolsfeer die de basis vormt voor interculturele dialoog en begrip.

D 5.5 – Algemene conclusies, beleidsaanbevelingen en leerervaringen

Dit rapport geeft de algemene conclusies van de evaluatie weer. Het omvat: · Statistische analyses en besprekingen van de verzamelde kwantitatieve gegevens (vragenlijsten) en de toelichting van inhoudsanalyse voor de verzamelde kwalitatieve gegevens (categorisering). Dit deel behandelt de resultaten en de bespreking van: a) de training van bestuurders, leraren en schoolpersoneel (bijvoorbeeld angst en werkplezier), b) de training van leerlingen, en (c) de verschillende vragenlijsten.  · Aanbevelingen voor het maken van beleidsadviezen · Leerervaringen (lessons learned), conclusies van het Lessons Learned Log

RESULTATEN:

  • Een analyse van de status quo met als doel (a) vast te stellen hoe het welzijn van leerlingen is, als essentieel onderdeel voor inclusief onderwijs, b) om vast te stellen hoe Stiltetijd op basis van Transcendente Meditatie kan bijdragen aan het welzijn van leerlingen en docenten, en (c) om relevante bestaande gegevens over het ST/TM-programma te presenteren
  • Op lokaal niveau opgerichte leergemeenschappen waarbij scholengemeenschappen, overheden, NGO’s, bedrijven en belangrijke belanghebbenden betrokken zijn om ervaringen uit te wisselen met betrekking tot de uitvoering, verspreiding en opschaling van het Stiltetijd/TM-programma;
  • Presentaties in wetenschappelijke seminars, conferenties en congressen, wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften en websites voor het verhogen van het bewustzijn over de TM voordelen in de educatieve en wetenschappelijke omgevingen;
  • Het beleidsvorimingskader biedt materiaal en begeleiding waarmee geïnteresseerden in heel Europa de materialen van het FRIENDS-project kunnen aanpassen aan hun lokale context.

ACTIVITEITEN

Wat is er gedaan?

 

Via het FRIENDS-project is het Quiet Time/TM-programma sinds het begin van het schooljaar 2018/2019 tot januari 2020 geïmplementeerd in meer dan 40 scholen, scholen en niet-formele onderwijsinstellingen van de 4 geselecteerde landen (Portugal, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk).

Gedurende het hele project zijn de doelstellingen bereikt bij de ontwikkeling van de volgende activiteiten:

1.

Sinds het begin van het schooljaar zijn TM-gekwalificeerde en gecertificeerde leraren begonnen met het opleiden van schoolleraren, opvoeders en personeel, waarmee de systematische stappen van uitvoering van het Stiltetijd/Transcendental Meditatie-programma op scholen zijn begonnen. Dit was mogelijk omdat de Nationale Transcendente Meditatie Organisaties FRIENDS partnerorganisaties, zoals Maharishi Foundation (Verenigd Koninkrijk), Cooperativa Cultural Ciencia e Tecnologia Vedica Maharishi – CCCTVM (Portugal), Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi Italia (Italië), Maharishi Institute of Vedic Science (België), zorgde voor een hoge kwaliteit Stiltetijd/ TM implementatie.

2.

Leerlingen, van wie de ouders hun toestemming gaven, zijn opgeleid en begonnen met het beoefenen van de Transcendente Meditatie techniek tijdens Stiltetijd momenten in de klas. Een subgroep van leerlingen zijn getest voor en na de implementatie van het Stiltetijd/TM-programma om de effectiviteit ervan te evalueren met een focus op inclusieve onderwijsindicatoren

3.

Betrokkenheid van ouders, ouderverenigingen en commissies die een actieve rol hebben gespeeld bij het benaderen van extra scholen, ouders en ouderverenigingen, andere lerarenopleidingscentra voor dit project en bij het uitbreiden van de uitvoering van het FRIENDS-project in verschillende regio’s.

4.

Betrokkenheid van regionale lerarenopleidingen die beroepsopleidingen organiseren in ST/TM voor leerkrachten en personeel dat geaccrediteerd is voor hun carrière en de basis vormt voor het realiseren van de duurzaamheid van ST/TM-opleidingen in verschillende lerarenopleidingen

5.

Het genereren van vermenigvuldigingseffecten door de oprichting van lokale leergemeenschappen in 5 Europese landen om kennis en ervaringen uit te wisselen, het publiek bewust te maken van de projectresultaten en de mogelijkheid voor schaalvergroting van het Stiltetijd/TM-programma in andere Europese contexten

6.

Uitbreiding van de implementatie in scholen in Spanje en andere Europese landen zoals: Ierland, Duitsland, Roemenië, IJsland

7.

De verspreiding van projecten is op meerdere niveaus uitgevoerd om de bovengenoemde effecten te genereren: via onlinekanalen en face-to-face vergaderingen; op verschillende thematische gebieden (onderwijs-, politieke en wetenschappelijke gemeenschappen) en op verschillend territoriaal niveau (lokaal, regionaal/nationaal en Europees)

8.

Betrokkenheid van beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau en netwerken zoals het UNESCO Network of Associated Schools (ASPnet) om de zichtbaarheid van het project te vergroten en concrete basis te leggen voor de duurzaamheid van het project

Meer weten:

Tweede verslag van de implementatie activiteiten van het tweejarige FRIENDS-project in de periode van januari 2018 tot januari 2020.

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten die in deze periode vanuit dit project plaatsvonden in 4 Europese landen, te weten Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België.

Klik op de afbeelding voor meer informatie.