Het Stiltetijd/TM-Programma

Wat is het programma Stiltetijd met Transcendente Meditatie voor scholen?

Het programma Stiltetijd met Transcendente Meditatie (Stiltetijd/TM-programma) bestaat erin om aan het begin en aan het einde van de schooldag twee keer per dag een eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, toe te voegen. Deze techniek is effectief gebleken voor de ontwikkeling van hersenfuncties, cognitieve prestaties, persoonlijkheidsintegratie en positief sociaal gedrag. Er zijn geen veranderingen in de onderwijscurricula nodig, alleen deze toevoeging die als hoofdelement van een Stiltetijdprogramma in de school kan worden opgenomen. Leerlingen die zich vrijwillig aanmelden en van wie de ouders het ermee eens zijn, beoefenen de Transcendente Meditatietechniek tijdens de Stiltetijdmomenten, terwijl de andere leerlingen zich bezighouden met andersoortige activiteiten, zoals rustig lezen of rusten.

Dit programma pakt de oorzaak van negatieve attitudes en geweld aan door het psychofysiologisch welzijn van alle leerlingen, ook die met een andere achtergrond (migranten, etnische minderheden, kansarmoede etc.), direct te bevorderen.

Wat is het programma Stiltetijd met Transcendente Meditatie voor scholen?

Het programma Stiltetijd met Transcendente Meditatie (Stiltetijd/TM-programma) bestaat erin om aan het begin en aan het einde van de schooldag twee keer per dag een eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, toe te voegen. Deze techniek is effectief gebleken voor de ontwikkeling van hersenfuncties, cognitieve prestaties, persoonlijkheidsintegratie en positief sociaal gedrag. Er zijn geen veranderingen in de onderwijscurricula nodig, alleen deze toevoeging die als hoofdelement van een Stiltetijdprogramma in de school kan worden opgenomen. Leerlingen die zich vrijwillig aanmelden en van wie de ouders het ermee eens zijn, beoefenen de Transcendente Meditatietechniek tijdens de Stiltetijdmomenten, terwijl de andere leerlingen zich bezighouden met andersoortige activiteiten, zoals rustig lezen of rusten.

Dit programma pakt de oorzaak van negatieve attitudes en geweld aan door het psychofysiologisch welzijn van alle leerlingen, ook die met een andere achtergrond (migranten, etnische minderheden, kansarmoede etc.), direct te bevorderen.

Wat is de Transcendente Meditatietechniek?

Transcendente Meditatie is een zeer eenvoudige, natuurlijke techniek die je lichaam in een toestand van diepe rust en ontspanning brengt waarbij je geest innerlijke rust en alertheid ervaart. Je leert TM in slechts enkele dagen van een gediplomeerde TM-leraar en past de techniek twee keer per dag gedurende 15 tot 20 minuten toe, comfortabel zittend met gesloten ogen. TM is zeer gemakkelijk te leren en plezierig om te beoefenen. Daarom kunnen ook jonge kinderen TM beoefenen en ervan genieten. Eenmaal geleerd is TM een investering voor het leven.

Tijdens Transcendente Meditatie komt de geest geleidelijk aan tot rust in de richting van de bron van het denken, en zo krijgt het lichaam een diepe rust die de diepgewortelde stress elimineert. Stress wordt immers erkend als de belangrijkste oorzaken van psychosomatische ziekten. Het is een moeiteloze techniek om “je geest en lichaam weer op te laden” en een helderdere, positievere gemoedstoestand te creëren.

De rust, verkregen door TM-beoefening is kwalitatief superieur aan de normale slaap en dus in staat om de innerlijke intelligentie van het lichaam die verantwoordelijk is voor onze gezondheid, te doen ontwaken en zo diepe stress te elimineren, waardoor de biochemische markers van cortisol en plasmalactaat worden verminderd. (American Journal of Physiology235:R89–R92,1978).

TM zorgt voor spontaen innerlijke rust en een bredere kijk op het leven, waardoor prikkelbaarheid en agressie worden verminderd en tolerantie en het vermogen om zichzelf en anderen te waarderen worden vergroot. Bijgevolg wordt het gedrag van nature harmonieuzer en zijn de interpersoonlijke relaties hartelijker en bevredigender. (Journal of Offender Rehabilitation 2003; 36: 89–95, and Health and Quality of Life Outcomes 2003;1(1): 10).

De meta-analyse heeft ook aangetoond dat dit uniek is aan de Transcendente Meditatietechniek in vergelijking met andere vormen van meditatie of ontspanning. (Journal of Offender Rehabilitation 2003; 36 (1-4): 97–126; Permanente Journal 2014 ;18(1):19–23).

Stiltetijd/TM-programma:

een schoolbrede aanpak

Transcendente Meditatie is een schoolbrede aanpak ter bevordering van inclusief onderwijs en wordt vanaf het begin van het implementatieproces aangeboden aan leerkrachten, bestuurders en ander schoolpersoneel; ook de ouders zijn sterk betrokken bij het programma en zijn goed geïnformeerd over de goede praktijken die worden toegepast. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om de TM-techniek te leren als ze dat willen.

Het FRIENDS-project heeft vastgesteld dat deze nieuwe aanpak aan de verschillende onderwijssituaties kan worden aangepast en zelfs de voornaamste stroming kan worden omdat:

E

TM gemakkelijk te leren is

E

De nieuwe aanpak is gemakkelijk toe te passen is van de kleuterklas tot in het hoger secundair onderwijs

E

De nieuwe aanpak bevordert een alomvattend beleidskader voor de hele school waardoor een gezondere en inclusievere schoolomgeving, betere relaties tussen leerlingen en leerkrachten en een grotere betrokkenheid van de ouders worden gecreëerd

E

TM neutraal is ten opzicht van religie en filosofie

E

De nieuwe aanpak is gemakkelijk uitvoerbaar via een nieuw beleid of via integratie als ondersteunend instrument voor het reeds bestaande nationale beleid, als antwoord op sociale uitsluiting en ter bevordering van de integratie van migranten

E

Voor de nieuwe aanpak zijn gekwalificeerde instructeurs beschikbaar in de deelnemende landen en in heel Europa, waardoor het mogelijk wordt om projecten op te waarderen en te verduurzamen in andere Europese onderwijsinstellingen

HET STILTETIJD/TM-PROGRAMMA VOOR SOCIALE INCLUSIE

Het Stiltetijd/TM-programma is het onderwerp geweest van honderden gepubliceerde peerreviews, waaronder gerandomiseerde controleproeven (RCT), een soort wetenschappelijk experiment dat tot doel heeft de vooringenomenheid te verminderen bij het testen van een nieuwe benadering of een nieuw fenomeen. Mensen die deelnemen aan het onderzoek, worden willekeurig toegewezen aan de groep die de onderzochte behandeling krijgt of aan een groep die als controlegroep een standaardbehandeling krijgt.

De verkregen resultaten toonden een algemene tendens van holistische ontwikkeling van de leerlingen: cognitief, affectief, fysiologisch, gedragsmatig en sociaal. Er is ook een vermindering waargenomen van de risicofactoren die samenhangen met voortijdige schoolverlaters en leerlingen uit minderheden en kansarme milieus.

Relevante studies over sociale inclusie tonen de volgende zaken als uitkomst:

E

Grotere waardering voor anderen

De studenten van de universiteit die het Transcendente Meditatieprogramma beoefenen, ontwikkelden positievere en constructievere relationele patronen dan de controlegroep (Perceptual and Motor Skills 64: 1003–1012, 1987)

E

Groter altruïsme

personen die deelnamen aan het Transcendente Meditatieprogramma waren meer bezorgd  over het welzijn van anderen (Western Psychologist 4: 104–111, 1974)

E

Verhoogde tolerantie

De leerlingen die het Transcendente Meditatieprogramma volgden, toonden verhoogde tolerantie na 14 weken, in tegenstelling tot controlestudenten die het TM-programma niet gevolgd hadden (Dissertation Abstracts International 38(7): 3372B–3373B, 1978).

Het unieke van dit voorstel is dat het sociale inclusie bevordert omdat het de psychofysiologische voorwaarden van de leerling aanpakt waardoor die in de klas efficiënter leert en tevens minder last heeft van omgevingsstress. Op basis van reeds gepubliceerde resultaten heeft het FRIENDS-project onderzocht hoe het aantal experimenten op Europees niveau kan worden uitgebreid. Daaruit kan dan advies voor de overheden volgen.

Als innovatief, op de leerling gericht programma heeft het Stiltetijd/TM-programma het potentieel om een grote impact te hebben op het Europese onderwijssysteem bij het bevorderen van sociale inclusie omdat:

  • Het de verdraagzaamheid onder de verschillende bevolkingsgroepen bevordert door de mogelijkheid te bieden een diepgaande innerlijke rust en kalmte te ervaren;
  • Het wetenschappelijk bewijs levert voor het verminderen van stress en het verbeteren van leerresultaten op individueel niveau, met name bij leerlingen uit kansarme milieus. Een bijkomend voordeel is dat de motivatie en veerkracht toenemen en dat het aantal voortijdige schoolverlaters en vroegtijdige schoolverlaters afneemt;
  • Leraren en bestuurders sterk leiderschap, mondigheid, motivatie en innovatief onderwijs van hoge kwaliteit versterken, waardoor hun veerkracht, mentale gezondheid en emotionele intelligentie toenemen; 
  • Sociaal gedrag toleranter en inclusiever wordt. Het programma draagt bij tot het creëren van een leeromgeving die rechtvaardigheid en inclusie bevordert en waar kansarme leerlingen (met inbegrip van etnische minderheden en migranten) niet gediscrimineerd worden; integendeel, ze krijgen de steun die ze nodig hebben om te slagen en zich gerespecteerd en gewaardeerd te voelen;
  • In het algemeen is aangetoond dat het programma de voorspellende kracht van de demografie kan overwinnen.

DE PRAKTIJK IN SCHOLEN WERELDWIJD

“In elke school zou er stiltetijd moeten zijn!”

— Carlos Garcia, Hoofdinspecteur, San Francisco Unified School District.

Het Stiltetijd/TM-programma is wereldwijd op veel scholen met succes ingevoerd, ook op zeer moeilijke scholen met problematisch gedrag van jongeren, veel personeelsverloop en lage academische prestaties. Het programma heeft uitstekende resultaten opgeleverd die de belangstelling wekken van regionale en nationale regeringen in onder andere de Europese Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, India, Kenia, Oeganda, Jamaica, Ecuador (in militaire scholen), Brazilië en heel Latijns-Amerika en de VS. Door meditatie in te voeren bij de hele schoolgemeenschap – leerlingen/studenten, docenten en directeurs – heeft dit innovatieve programma een positieve cultuur van academici en welzijn in de middelbare schoolgemeenschappen effectief hersteld.

Een verklarende uiteenzetting over de uitvoering van het Stiltetijd/TM-programma in de VS is te vinden op de volgende link van David Lynch’s Foundation: https://www.davidlynchfoundation.org/pdf/Quiet-Time-Brochure.pdf. Deze stichting werd in 2005 opgericht door David Lynch voor op bewustzijn gestoeld onderwijs en wereldvrede. Ze leert TM aan volwassenen en kinderen in alle landen met speciale aandacht voor gemarginaliseerde mensen.

Al meer dan 30 jaar zijn er op Europees niveau twee scholen (met overheidssteun) die momenteel de gekozen goede praktijken toepassen in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland met 30 jaar ervaring met de implementatie van QT/TMP: Maharishi School Trust Limited, partner in het FRIENDS-project, en Stichting Maharishi Onderwijs Nederland.

Maharishi School Trust Limited (zie http://maharishischool.com) is een door het Britse ministerie van Onderwijs gefinancierde Academy/Free School die onderwijs geeft aan leerlingen van 4 tot 16 jaar via aparte basisscholen en middelbare scholen. De stelregel van Maharishi School is “The World is My Family”, omdat elke student van over de hele wereld en van eender welke geloofsovertuiging – of zonder – welkom is in de schoolgemeenschap om zijn volledig potentieel te ontwikkelen door de dagelijkse beoefening van Transcendente Meditatie.

Het doel van Maharishi Onderwijs Nederland is om scholen in Nederland te hebben waar alle kinderen genieten van de Stiltetijd met Transcendente Meditatie. Beide scholen zijn niet-religieus, niet-confessioneel en niet-selectief. Ze aanvaarden leerlingen van alle culturen, nationaliteiten en religies. Het aspect van kennis en leren (wat je weet) is belangrijk in elke school, maar een Maharishi-school legt meer nadruk op de kennis van wie je bent en hoe je die kennis  vanuit de rust in jezelf kunt ontwikkelen.

De twee scholen waren ook partners van een ander EU-project genaamd EUROPE – ” Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe (Waarborging van eenheid en respect als resultaten voor de Europese bevolking)”, gefinancierd door Erasmus+ KA3 en uitgevoerd in openbare scholen in 3 Europese landen: Portugal, Zweden en Nederland. Het doel van het project was om het Stiltetijd/TM-programma op te schalen, de relevantie, impact en schaalbaarheid ervan te beoordelen, meer bepaald als een instrument om geweld en gewelddadige radicalisering te voorkomen en sociale inclusie te bevorderen op alle Europese niveaus, en om de resultaten en voordelen ervan te verspreiden.

In 2017 was de beoordeling door het Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills in Maharishi School Trust Limited (UK) ‘Uitmuntend’ voor persoonlijke ontwikkeling, gedrag en welzijn.

Relevant voor de doelstellingen van het FRIENDS-project is wat de officiële rapporten vermelden:  “Kinderen gedragen zich goed en tonen respect voor elkaar. Ze begrijpen dat ze om de beurt hulp nodig hebben wanneer een klasgenoot het moeilijk heeft of van streek is. …. De houding en het gedrag van de leerlingen zijn uitstekend. Ze zijn zeer leergierig, ze luisteren goed en zijn in staat om hun weloverwogen opvattingen respectvol uit te drukken. Leerlingen zorgen voor elkaar en dragen er in belangrijke mate toe bij dat hun school samenhangend, veilig en ordelijk is. Leerlingen zijn gelukkig en tevreden”. (Maharishi School Trust Limited UK, 2017: Beoordeling door het Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills in het Verenigd Koninkrijk, publicatie in het Champ-nieuwsblad, 20 december 2017, blz. 6,   https://www.champnews.com/papers/pdf/K5117.pdf).

TM’s toepassing op andere gebieden

Transcendente Meditatie is in haar 60-jarige geschiedenis in verschillende sociale contexten toegepast:

Gevangenissen

Met TM was er ook een zeer positieve ervaring in de gevangenissector. Een voorbeeld: met het project ‘Vrijheid achter de tralies via het project Transcendente Meditatie’ werd TM in februari 1995 voorgesteld aan de gevangenen van de gevangenis van Belluno, vervolgens voorgelegd aan en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteiten van Venetië. Het project werd gefinancierd door de lokale autoriteiten (op provinciaal en gemeentelijk niveau) en de Stichting van de voormalige Cassa di Risparmio van Verona (nu Unicredit).

Transcendente Meditatie en Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

De Vereniging voor Transcendente Meditatie nam deel aan de ‘XIII Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)’ op de 20e verjaardag van de oprichting van de ESTSS. Bij die gelegenheid werd het wetenschappelijk onderzoek ” Een trauma verwerken: effectiviteit van Transcendente Meditatie bij de bestrijding van PTSS” gepresenteerd.

Extreme vormen van stress kunnen extreme vormen van schade toebrengen aan de geest en het lichaam, waardoor een aandoening ontstaat die posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt genoemd.

Mensen die aan PTSS lijden, zijn onder anderen oorlogsveteranen, slachtoffers van gewelddadige misdaden, verkrachting of misbruik, van ongelukken, natuurrampen of mensen die een andere ingrijpende stresssituatie meegemaakt hebben.

Door dergelijke gebeurtenissen kunnen de hersenen overschakelen op een hyperbewakingsmodus waarbij men altijd en overal een bedreiging voor het eigen leven verwacht.

Mensen met PTSS slapen slecht, ontwikkelen geheugen- en besluitvormingsproblemen, wantrouwen anderen en vallen vaak in de valkuil van drugsmisbruik in hun pogingen om zelfmedicatie te krijgen. Terwijl traditionele therapieën er vaak niet in geslaagd zijn om zulke mensen te helpen, is Transcendente Meditatie een veelbelovende remedie gebleken.

Het onderzoek “Een trauma verwerken: effectiviteit van Transcendente Meditatie bij de bestrijding van PTSS” toonde aan hoe TM-beoefening heeft bijgedragen aan het verminderen van posttraumatische stressstoornissen en het geven van voordelen in het verlichten van de gerelateerde symptomen.

Een studie van Vietnamoorlogsveteranen die lijden aan PTSS, heeft aangetoond dat, na drie maanden beoefening van de Transcendente Meditatietechniek, symptomen zoals alcoholgebruik, hoge schrikreactie, emotionele gevoelloosheid en angst afgenomen zijn in vergelijking met een controlegroep die alleen psychotherapie kreeg. Onderzoek toont aan dat meditatie een positief effect heeft op problemen die zich vaak voordoen bij PTSS-patiënten, zoals hypertensie, depressie en drugsmisbruik.

Herstel van PTSS duurt meestal enige tijd, maar het toevoegen van ontspanningstechnieken zoals meditatie blijkt het hele herstelproces te versnellen.